Buradasınız

Tarihçe

Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 5 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilmiş, 15 Mayıs 2005 tarihinde Cumhurbaşkanı'nca onaylanmış ve 16 Mayıs 2005 tarih ve 25817 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Kanunun "taşra teşkilatı" başlıklı 23 üncü maddesinin "Başkanlığın taşra teşkilatı, doğrudan merkeze bağlı vergi dairesi başkanlıkları ile vergi dairesi başkanlığı kurulmayan yerlerde bu Kanunun 24 ve 25 inci maddelerindeki görev ve yetkileri haiz vergi dairesi müdürlüklerinden oluşur. Vergi dairesi başkanlıklarının kuruluş yerleri ve sayıları ile bunlara ilişkin değişiklikler Bakanlar Kurulunca belirlenir" hükmü ile verilen yetki uyarınca, 13 Haziran 2005 tarih ve 2005/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bulunduğu ilin adı ile 29 ilimizde Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

Vergi Dairesi Başkanlıklarının kuruluş esasları ve görevleri ise, 7 Eylül 2005 tarih ve 25929 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği" ile belirlenmiştir.

5345 sayılı Kanunun gerekçesinde ifade edildiği üzere, yeni yapılanma ile "güçlü bir merkez ve taşra teşkilatı ile yönetsel anlamda, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı oluşturulmuş, yetki devrini esas alan ve mümkün olduğunca yatay bir organizasyon ortaya konulmuş, bu amaçla merkez ve taşradaki fonksiyonel birimlerin hiyerarşiye yol açmadan doğrudan ve hızlı bir şekilde iletişimi sağlanmıştır.

Merkez ve taşradaki birimlerin görev tanımları netleştirilerek mükerrerlikler önlenmiş, özellikle taşra yapılanmasında ortak hizmetler birleştirilerek etkinlik ve verimlilik artırılmış, sadece vergi türlerini esas alan mevcut vergi tipi organizasyon yapısından; mükellef odaklılığını esas alan fonksiyonel bir yapıyı da bünyesine taşıyan karma yapılanmaya gidilmiştir.

Bu çerçevede, "Mükelleflerimizi, hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirerek vergi kanunlarını herkes için adil ve etkin bir şekilde uygulamak suretiyle yüksek kalitede hizmet sunmak" misyonunu yüklenen Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığımız, "Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve Görev Yönetmeliği"ne istinaden, 16 Eylül 2005 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.


Gümrükönü Vergi Dairesi Müdürlüğü
Gümrükönü Vergi Dairesi


Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi Müdürlüğü
Ali Fuat Cebesoy Vergi Dairesi ve Sakarya İhtisas Vergi Dairesi


Geyve Vergi Dairesi Müdürlüğü
Geyve Vergi Dairesi


Hendek Vergi Dairesi Müdürlüğü
Hendek Vergi Dairesi


Akyazı Vergi Dairesi Müdürlüğü
Akyazı Vergi Dairesi


Karasu Vergi Dairesi Müdürlüğü
Karasu Vergi Dairesi
Undefined